Skarp-Juberget

Reservatet innehåller gammal skog med inslag av gamla lövträd och hotade arter.

Senväxta träd på toppen av Skarp-Juberget.

Skogsmiljö. Foto: Anita Andersson.

Skarp-Juberget ligger i Värmlands finnbygd. I södra delen finns lämningar efter ett boställe och före detta odlingsmark med rösen. Skogen kring bostället har tidigare betats och 1954 användes Skarp-Juberget senast som sommarbete för traktens hästar.

Reservatet bildades för att bevara en värdefull skogsmosaik bestående av fuktpräglad granskog, våtmarker och brandpräglad barrskog samt så kallade lövbrännor som är den lövträdsrika vegetation som följer efter brand. I barrskogen finns rikligt med döda träd – både liggande (lågor) och stående (torrakor) som gynnar växter såväl som djur.

Den norska näverlaven är grågrön och har skarpa åsar.

Norsk näverlav. Foto Anita Andersson.

Djur och växter

På sina ställen finns också gott om gamla lövträd t.ex. asp, sälg, gråal och rönn. Lunglav och skrovellav växer frodigt i området på gamla stammar av dessa lövträd. Inom reservatet har hittills noterats 13 rödlistade arter, varav hälften är knutna till gamla lövträd eller död lövved. Har man tur kan man få se tjäder, orre och den nordliga barrskogens doldis, lavskrikan.

Bruna tickor på basen av en gran.

Harticka - en svamp som växer på träd. Foto: Anita Andersson.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 99 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text