Sibberön

Vandra mellan Vålön, Kalvön och Sibberön.

Sibberön

Rastplats med sjöutsikt. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Området består egentligen av tre större öar: Sibberön och Köjan som hänger ihop genom ett smalt näs och Kalvön samt några mindre holmar och skär. De stora öarna täcks av varierande skogsbestånd. Tall dominerar i stora delar av området men rikligt inslag av både björk och gran förekommer.

På delar av Sibberön har odling och bosättning tidigare förekommit. Odlingsmarkerna är nu igenväxta med granskog. Betesdrift har tidigare sannolikt berört huvudparten av området. Lite varstans utefter stränderna förekommer bestånd av hällmarks­tallskog med knotiga, skulpturala trädindivider. Omfattande lövsko­gar finns främst på Köjan. Här och var förekommer strandsediment i form av vallar och sandfält.

Ett hot om avverkning av skärgårdsöarnas skogar gjorde att de flitigt besökta öarna skyddades 1979. Året efter bildades Värmlandsskärgårdens naturreservat som numera gränsar till Sibberön i öster och väster. Området betecknas som riks­intresse för rörligt friluftsliv och har länge varit fritidsområde för regionens befolkning. Utöver värdet som friluftsmiljö finns på öarna värdefulla livsmiljöer för växt‑ och djurliv. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller genom närgången fotografering,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur göra upp eld annat än på särskilt iordningställda och anvisa­de platser,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta längre än 2 nätter i sträck utan tillstånd av förvalta­ren,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 • på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspela­re eller liknande

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: ca 95 hektar landyta

Markägare: Staten och Kristinehamns kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län