Segoltorpshöjden

En skogsbrand drog fram i området på 1860-talet och spår efter denna ses än idag i området.

Hällar och tallar i branten.

Brant med tallar.. Foto Fredrik Wilde.

Reservatet består av äldre barrskog med bitvis högt inslag av lövträd och yngre lövrika skogar. Naturvärdena utgörs av den naturskogsartade skogsmiljön, där vissa delar under lång tid stått opåverkade av människan. Naturreservatet innehåller också ungskogar med spridda gamla aspar som lämnats vid avverkning.

Reservatet bildades för att bevara en naturskog med dess flora och fauna, med inslag av sällsynta och hotade arter, samt att utveckla nya lövskogsmiljöer.

Djur och växter

Tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier är riklig och gynnar flera hotade lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar. Hotade arter som förekommer är bl.a. doftskinn, kandelabersvamp, raggbock, asppraktbagge och tretåig hackspett.

I reservatet har flera åtgärder gjorts för att stärka områdets naturvärden. T.ex. har ett område hägnats in för att gynna återväxten av lövträd som annars betas hårt av älgar. Längs stigen kan man se områden med ringbarkade granar – en åtgärd för att skapa död ved till gagn för bl.a. insektslivet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • framföra fordon,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 129 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län