Sandåns lövskog

Strandskogar med rik lövskogsberoende fågelfauna.

Bäck omgiven av stora lövträd.

Bäck i Sandåns naturreservat. Foto: Fredrik Wilde.

I naturreservatet växer lövskog som är biologiskt värdefull. I skogen finns grova träd och död ved. I den miljön trivs hackspettar och andra fåglar som häckar i hålträd. Exempel på mindre vanliga fågelarter som du kan få syn på här är mindre hackspett Dendrocopos minor, gråspett Picus canus och entita Parus palustris. Våra vanliga lövträd växer i reservatet men också ädellövträd som till exempel ask, alm, ek och hassel.

I området finns även lämningar av ett torp, en gammal såg och en ruin av en kvarn.

Djur och växter

Reservatet bildades för att området ska bevaras och utvecklas till en naturskog med gott om död ved. Det skapar viktiga livsmiljöer för sällsynta arter. För att behålla den rika lövskogen måste den skötas. Då och då måste barrträd hållas efter genom att röjas, fällas eller ringbarkas.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd och torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 17,7 ha

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text