Sågbäcken

Blockrik skogs-myrmosaik med kryptogamarter som kräver fuktigt och stabilt mikroklimat.

Lumptop.Foto Jan Wirtberg

Talltopp som ratats vid trädfällning. Foto Jan Wirtberg

Naturreservatet består av gammal skog med både tall och gran. Skogen är tät men den bryts ibland av med glesa tallskogar och blöta myrar. Här och var finns gamla grova tallar. Sågbäcken rinner genom reservatet och vidare ut i Tvärlikan.

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Nu får området utvecklas fritt.

Djur och växter

Skogen är fuktig och död ved finns i olika stadier av förmultning. Träden har olika ålder och en del gran har vuxit mycket långsamt. Tillsammans skapar det bra livsmiljöer för ovanliga mossor, lavar och svampar. Ett exempel är hänglaven violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana som finns i hela området. De mindre vanliga skogsfåglarna tjäder Tetrao urogallus och gråspett Picus canus kan man ibland få syn på. I det skogliga reservatet finns även höga biologiska värden i vattendragen. Ett exempel är den småväxta bäcköringen Salmo trutta fario.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Knappt 80 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text