Ritamäki

Ritamäki är en av Sveriges bäst bevarade finngårdar och den sista finngård i Sverige som bebotts och brukats på traditionellt vis. Årlig lieslåtter bevarar ängsfloran med bland annat fältgentiana och slåtterblomma.

Ritamäki rökstuga

Ritamäki rökstuga. Foto: Jan Wirtberg.

Markerna runt Ritamäki brukades enligt gamla traditionella metoder så sent som under 1964 då syskonen Beda och Henning Jansson flyttade till vårdhemmet i Torsby. Byggnaderna ägs av Lekvattnets hembygdsförening Länk till annan webbplats..

Reservatet bildades för att bevara det gamla odlingslandskapet och dess kultur- och naturvärden. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. EU:s Life-Nature fond har delfinansierat restaurering av detta Natura 2000-område.

Djur och växter

Den biologiska mångfalden är stor. De växter som återfinns inom reservatet är till stor del typiska "slåtterväxter". Med slåtterväxter menas att växterna är beroende av att markerna årligen slås efter blomningen. Hit hör fältgentiana, slåtterfibbla, slåtterblomma, höskallra, ormrot och darrgräs.

Anordningar

Sommartid visas gården för besökare av Lekvattnets hembygdsförening som även serverar kaffe.

Ritamäki.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • göra upp eld,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar eller träd­svampar,
 • medföra ej kopplad hund,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Gården är byggnadsminne och skyddet omfattar alla byggnader på gården.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993, reviderat 2010

Storlek: 18 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län