Rennstadsnipan

Brandpräglade tallmarker och utsikt över sjöar, skogar och berg.

Barn beundrar utsikt över gröna skogar och glittrande sjöar.

Vy från utsiktstornet. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Rennstadsnipans topp når 252 m.ö.h., således en bra bit över högsta kustlinjen som i området ligger på runt 190 meter över havet. Från det 12 meter höga utkikstorn som Högboda byalag byggt på toppen av berget har man en fantastisk utsikt över det värmländska landskapets sjöar, skogar och berg.

Skogen i de dramatiska branterna har till stor del lämnats att utvecklas fritt och har också brunnit flera gånger i relativt sen tid, senast en mindre skogsbrand på 50-talet. Tack vare detta innehåller skogen på Rennstadsnipan många gamla brandskadade träd och mycket död ved och hyser arter som är beroende av den numera sällsynta typen av livsmiljö. I branterna syns märken efter skogsbrand på drygt 200-åriga tallar, så kallade brandljud som bildats då eldslågorna skadat delar av trädets bark. Bränderna har i de klippiga branterna skapat en gles tallskog med betydande inslag av lövträd och död ved, där solinstrålningen kommer åt att värma upp berget och skapa varma och skyddade miljöer för växter och djur.

Naturreservatet bildades för att bevara den mångfald av naturtyper och arter som finns i området. Samtidigt skall reservatet vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

Anordningar. Foto Gunnar Lagerkvist.

Djur och växter

Den solöppna skogen med sina klipphyllor, gamla lövträd och flatkroniga tallar utgör också fina häckningsplatser för krävande eller ovanliga fåglar som rödstjärt, tofsmes, entita och skogsduva. Tidigare har fiskgjusen häckat här och lodjur strövar förbi då och då.

På gamla träd finns sällsynta arter som tallticka och aspgelélav. I norra delarna av reservatet är stora delar barrblandskog eller granskog på mossklädd mark med inslag av örter som den väldoftande linnéan och den vackra lilla barrskogsorkidén knärot.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • rida,
 • framföra fordon,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • medföra ej kopplad hund.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 62 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län