Rävåsen

Gammal fuktpräglad grandominerad naturskog.

Visar naturreservatsskylt

Genom reservatets västra del rinner vattendraget Kölan. I naturreservatet finns myrmark och fuktig naturskog. Det vanligaste trädslaget är gran. På en del ställen kan man hitta spår från skogsbränder; brandstubbar och tallar med brandskadade stammar så kallade brandljud.

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Nu får Rävåsen utvecklas fritt.

Djur och växter

I skogen finns sällsynta mossor, lavar och svampar som växer på murken ved, döende träd och grov bark. De är exempel på viktiga livsmiljöer i naturskogar. Den bladlika, norska näverlaven Platismatia norvegica trivs på stammar och grenar av gammal gran eller björk. Laven är beroende av hög luftfuktighet och skulle dö i torrare miljö. I skogar med skogsbruk är skogen glesare och därför blir luften mer torr. I området finns den tretåiga hackspetten Picoides tridactylus. Den trivs i stora sammanhängande gammelskogar. När hackspetten söker föda hackar den tydliga ringar runt trädstammarna. Ringarna är ganska lätta att få syn på.

Anordningar

En kryssmärkt snöskoterled korsar reservatet i nord-sydgående riktning. Informationsskyltar finns där skoterleden passerar reservatsgränsen.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Skoterled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Knappt 37 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text