Råbäcken

Skog som omger det värdefulla vattendraget Råbäcken.

Råbäcken

Foto: Fredrik Wilde.

Området består mest av tallskog och äldre blandsumpskog. Sumpskogen innehåller gran och många lövträd som till exempel glasbjörk.

Reservatet bildades för att bevara värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald. Nu kommer skogen i reservatet att få utvecklas fritt och den naturliga vattenbalansen i marken kommer inte att skadas.

Råbäcken rinner genom naturreservatet och fortsätter ut i Likan och Klarälven. De båda vattendragen ingår i Natura 2000 som är ett ekologiskt nätverk av skyddade områden i EU.

Djur och växter

I naturreservatet finns gamla lövträd, långsamväxande granar, en fuktig miljö och död ved, bland annat genom påverkan av bäver. Det skapar bra livsmiljöer för sällsynta arter som violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana och den salladsliknande lunglaven Lobaria pulmonaria.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 3,5 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text