Perserud

Perseruds naturreservat är ett orört gammelskogsområde.

Vinterbild.

Blockrik skog. Foto Liv Lötberg.

Skogsbeståndet ligger på en tydlig moränrygg med öst-västlig riktning. Skogen är mycket gammal, men på grund av den låga bördigheten är träden inte så grova. Flera av tallarna är över 300 år gamla. Även granarna har hunnit komma upp i ansenlig ålder.

Utöver levande träd förekommer även torrträd och liggande döda träd så kallade lågor. Reservatet bildades för att bevara ett skogsområde opåverkat till förmån för naturliga vegetationstyper.

Djur och växter

Violettgrå tagellav, mörk husmossa, spillkråka och tretåig hackspett kan ses i reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller svampar
 • störa djurlivet t.ex. genom närgången vistelse vid boplats,
  elda,
 • medföra hund som inte hålls kopplad,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området (turism, undervisning m.m.),
  utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1962

Storlek: 2 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län