Persby-Gillersberg

Naturskogsartad höghöjdsgranskog omgiven av myrar

Skog och myrlandskap

Området har ett stort inslag av myrmarker och hyser en mångfald av arter som framför allt är knutna till skogsmiljön.

Både i den glesa och låga höghöjdsgranskogen och i den tätare och högre barrblandskogen på lägre höjd är andelen död ved bitvis hög.

Det finns spår efter gamla bränder men eftersom spåren är ganska få indikerar det att den skogliga kontinuiteten inte har brutits på länge.

Djur och växter

Lång skoglig kontinuitet och riklig förekomst av strukturer medför gynnsamma levnadsförhållanden för en rad krävande arter. I området har 25 signalarter noterats. 19 arter som har påträffats är rödlistade.

I området finns den ovanliga och dessutom fridlysta laven långskägg. Det här är en av få förekomster av arten i länet. I reservatet förekommer även den starkt hotade laven långt broktagel, som i Sverige endast förekommer på ett fåtal lokaler i norra Värmland och västra Dalarna.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: Ca160 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län