Påterudsskogen

Området är variationsrikt och har en mängd olika livsmiljöer, vilket skapar goda förutsättningar för olika lavar, mossor, svampar och vedlevande insekter.

Skogsglänta barrskog, Påterudsskogen. Linds Stöberg

Påterudsskogen har en hög andel asp, men här finns även andra arter av lövträd, främst björk. Naturreservatet bildades för att bevara värdefull, lövträdsrik, gammal barrskog.

Djur och växter

Värdefull, äldre, lövträdsrik barrskog med viktiga strukturer som död ved, lövträd och gamla grova träd gör att området är en viktig livsmiljö för t.ex. vitryggig hackspett och arter som har samma krav på sin omgivning. På grund av att området brunnit är det rikt på asp. Det finns ett flertal hotade arter samt signalarter i området, bl.a. tretåig hackspett, större flatbagge, brunpudrad nållav, lunglav, vedtrappmossa och kandelabersvamp.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar, skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 22 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län