Pannkakan

- ett unikt delta med stor artrikedom.

Död ved. 

Liggande döda lövträd. Foto Fredrik Wilde.

För ca 200 år sedan bildade Klarälven ett låglänt deltaområde i utloppet till sjön Lusten. Deltat, som består av lätteroderad så kallad svämsand byggs på efterhand, främst vid höst- och vårflod.

Med tiden har området fått karaktären av en ö och numera löper älven i två fåror runt Pannkakan. Inne på ön kan man se rester av de gamla älvfåror som tidigare genomkorsat deltat.

Den näringsrika jorden och goda tillgången på vatten gjorde att Pannkakan snabbt kom att växa igen av främst gråal, hägg och olika videarter. Den idag dominerande gråalskogen har aldrig avverkats och kan därför betraktas som urskogsartad.

Reservatet bildades för att låta en urskogslik lövskogsvegetationen utvecklas fritt i ett levande delta. Naturreservatet är en del av ett större område som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Den täta, urskogslika alskogen utgör en bra miljö för svampar och insekter. Man har funnit att svampfloran omfattar 150- 200 olika arter och bland insekterna har hittats utrotningshotade arter som har mycket högt ställda krav på den miljö de lever i. Lövurskogens utbud av ved i olika nedbrytningsstadier skapar också viktiga boplatsförutsättningar för fåglar. Detta medför att området kommit att bli av stor betydelse för många fågelarter. Förutom insektsätande småfåglar, som sångare, utgör hålhäckande fåglar som, skogsduva, sparvuggla och hackspettar en viktig del av fågelfaunan på Pannkakan. Karaktärsarter är entita, stjärtmes och stenknäck.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bryta grenar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • gräva upp eller plocka kärlväxter, mossor, lavar eller svampar,
    störa djurlivet t. ex. genom närgångna studier vid boplats eller användande av bandspelare,
  • göra upp eld,
  • medföra hund som inte hålls kopplad,
  • framföra motordrivet fordon.
  • Organiserad visning av området (turism, undervisning mm) får inte ske utan samråd med naturvårdsförvaltaren.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar får inte utföras utan samråd med länsstyrelsen och naturvårdsförvaltaren.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1983

Storlek: 122 ha

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län