Ösjöskogen

Brandpräglat skogsreservat med många naturvårdsintressanta arter.

Skogen speglar sig i blank sjö.

Vy Ösjöskogen. Foto Lars Furuholm.

Skogen i reservatet har en tydlig brandprägel, med god förekomst av brandljud, brandstubbar och relativt riklig förekomst av stora aspar. Strukturer som död ved, gamla träd och påfallande åldersvariation bidrar till att området utgör ett från naturvårdssynpunkt mycket värdefullt skogsområde.

Djur och växter

Mångfalden av växt- och djurarter som inte kan överleva i brukade skogar är hög. En stor mängd naturvårdsintressanta organismer har påträffats, inklusive närmare 20 rödlistade arter, i synnerhet insekter och lavar. Övervägande delen av dessa är beroende av gamla lövträd men det finns även arter knutna till gran eller tall.

Detaljbild av död ved.

Det finns död ved av olika dimensioner och trädslag i reservatet. Foto Jan Rees.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra fordon utom på befintlig bilväg i reservatets västra kant,
  • tippa eller anordna upplag.


Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: Ca 96 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län