Ömtberget

En mäktig sprickdalsbäckravin med mängder av arter finns i området.

Himlen och träden reflekteras i tjärnens mörka vatten.

Tjärn. Foto Ingrid Granberg Wirtberg.

Reservatet bildades för att bevara och vårda en artrik naturskog. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Både floran och faunan i området är rik och flera arter är upptagna på listan över hotade arter - den så kallade rödlistan.

Reservatet kan delas in i tre delar.

Västra Ömtberget med stora naturskogar och myrmarker. Här finns rikligt med liggande och stående torrträd. På flera riktigt gamla träd och stubbar finns brandljud - spår av tidigare bränder. Lavfloran är rik med drygt 270 arter.

Holmbergsmyren med rikkärr och hänglavsrika sumpskogar. Drygt 40 kärlväxtarter har hittats här.

Gravbäcken, som utgörs av en markerad berggrundsspricka med mycket rik flora. På en sträcka av ca 1 km i sprickdalen har här hittats ca 90 kärlväxtarter, ca 200 mossarter och ca 370 lavarter. Av intressanta kärlväxter kan nämnas grönbräken, fjällhällebräken samt blågröe, tibast och skogsklocka. I anslutning till sprickdalen finns även naturskogar.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • fånga eller skada djur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • framföra motordrivet fordon eller rida,
  • tälta eller göra upp eld,
  • medföra husdjur som inte hålls kopplat,
  • anordna orienteringstävlingar eller liknande arrangemang,
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning.

Länsstyrelsens tillstånd krävs vidare för att i organiserad form utnyttja området för turism, sportevenemang, undervisning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 338 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text