Nötön-Åråsviken

Ett av landets främsta exempel på ändmoränlandskap sätter prägel på hela reservatsområdet. Floran och faunan är artrik och hyser ett flertal sällsynta arter som är knutna till såväl ädellövskog som gammalt jordbrukslandskap.

Hästuddens torräng

På upptäcktsfärd på Hästudden, Nötön. Foto: Fredrik Wilde

Reservatet omfattar uddar och vikar i inre delen av Åråsviken. Det flacka landskapet med sina många slingrande åsar bildar en mosaik av olika naturtyper från torrbackar till lövskogar. Mellan åsarna finns sänkor som bildar små vattensamlingar. Själva åsarna består av sand, grus och stenar i olika storlekar (morän) och kom till under istidens slutfas.

 

Moränryggarna Prästöleden

Vandring längs moränryggarna som slingrar sig genom den öppna hagmarken, Prästöleden. Foto: Fredrik Wilde.

Områdets ändmoräner, som bildades då inlandsisen drog sig tillbaka norrut för ca 10 000 år sedan, anses vara bland de främsta i landet. De flesta ändmoräner är bevuxna med lövträd, vilket gör att det från land kan vara svårt att se ändmoränlandskapet men på kartan över skärgården syns de tydligt.

Reservatet bildades för att skydda områdets komplexa och värdefulla natur. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och ligger inom Kilsvikens RAMSAR-område (våtmark av internationell betydelse). EU:s Life-Nature fond har delfinansierat restaurering av detta Natura 2000-område.

Djur och växter

De geologiska förhållandena skapar förutsättningar för ett rikt och varierat växt och djurliv. Detta märks inte minst på ek- och lindskogarna samt på odlingslandskapet i området.

 

Kossa på Arskagen

De betande djuren håller hagmarkerna öppna på Arskagen. Foto: Fredrik Wilde.

Utmed de små grusvägarna och på ängarna i reservatet växer gulmåra, ängsklocka, prästkrage, höskallra, ögontröst och flera andra ängsväxter som var vanliga förr. På östra Nötön finns ett lundartat område med särskilt intressant flora. Här återfinns myskmadra, tandrot, trolldruva och storrams.

Bland fåglarna i våtmarksområdet förekommer rördrom, sothöna, brunand, vigg, trana, skäggdopping, brun kärrhök, fiskgjuse och trastsångare. Området präglas av den rika insektsfaunan och många bedömer Nötöreservatet som länets främsta lokal för sällsynta insekter. Våtmarksområdet har en mycket rik förekomst av trollsländor. Trollsländorna utgör i sin tur föda för lärkfalken, som ofta jagar över vassarna.

Anordningar

I reservatet finns tre besöksentréer, Prästön/Linsön i norr, Nötön i mitten och Arskagen i söder. Vid parkeringsplatserna finns informationsskyltar.

Från respektive parkering utgår en markerad led i rundslinga om vardera ca 5 km. Det finns också raststugor vid Linsön och Östra Nötön, flera rastplatser varav några med eldstad och torrtoalett. På Prästön finns ett litet utsiktstorn.

Från parkeringen ut till södra udden går en ungefär 2,5 km lång (enkel resa) medelsvår vandringsled. Den som har barnvagn eller andra hjulburna hjälpmedel kan gå bilvägen ungefär 2 km för att komma nästan fram till sjön, men tyvärr tar det stopp ett hundratal meter från vattnet. Bilvägen är också ett alternativ för den som vill ha lite omväxling på vägen tillbaka från udden till parkeringen.

Lederna Prästöleden och Arskagsleden går genom beteshagar. Det är INTE lämpligt att ta med hund in i beteshagarna. Utmed Nötöleden finns inga betesdjur.

I Västra Götalands län, Gullspångs kommun fortsätter reservatet men denna del kan ej nås från väg. (Se Nötön/Åråsviken i Västra Götalands län.)

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
 • störa djurlivet, t.ex. vistas nära bo,
 • tälta annat än på avsedda platser på Prästön, Östra Nötön eller Arskagen,
 • fälla eller skada träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter eller växtdelar, gäller också mossor, lavar och vedsvampar,
 • ta med hund som inte är kopplad,
 • elda annat än på särskilt iordningsställda platser,
 • beträda Ärön, Äröskären, Lindholmen, Furön eller ett vattenområde 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd under perioden 1/4 - 31/7,
 • använda motorfordon utom på vägar,
 • framföra motorbåt med hög hastighet (7 knop i Värmlands län och 5 knop i Västra Götalands län) utom i farleden från Gullspångsälvens mynning mot öppna Vänern,
 • använda radio eller liknande på störande sätt,
 • anordna tävlingar, snitsla spår, märka ut kontroller, vattenvägar eller liknande,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande,
 • åka vattenskoter, vattenskidor eller liknande,
 • fånga eller samla in djur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Kontakt

Fakta

Bildat: 1971

Storlek: 2200 ha varav 700 ha på land. Anslutande del av reservatet i Västra Götalands län är 558 ha varav 70 ha på land

Markägare: Privata och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län