Norra Konsterud Domänreservat

I denna del av Värmland är skogen ofta kraftigt påverkad av skogsbruk, men detta område utgör en liten, kvarvarande rest av skog som under sen tid inte påverkats av rationellt skogsbruk.

Reservatsmarkering på tall. Gles barrskog.

Barrskog. Foto Johan Bohlin.

På den relativt plana och blockrika marken i väster står en gammal, gles talldominerad skog av lav-ristyp. Tallskogens ålder ligger uppskattningsvis på 150-200 år. I områdets östra del finns ett betydande inslag av gran med en ålder på 100-150 år. Den här grandominerade delen av området har en tätare skog av frisk typ där markskiktet helt domineras av en matta av mossor. Större torrakor och hålträd förekommer spritt över hela området.

Naturreservatet är från början ett gammalt domänreservat. Området avsattes av Kungliga domänstyrelsen 1959 med syfte att bevara "en relikt av gamla tiders skogar" och ett område med riktigt gamla tallar och granar som numera endast existerar som mycket små fragment i ett i övrigt hårt brukat skogslandskap.

Naturreservatet Norra Konsterud bildades för att skydda och bevara en naturskogsartad skogsbiotop i sydöstra delen av Värmland som inte påverkats av rationellt skogsbruk i sen tid. Syftet är också att bevara den biologiska mångfalden i området såsom för länsdelen ovanliga och sällsynta mossor och lavar. År 1999 ombildades naturreservatet med Länsstyrelsen som huvudman när skogbolagets ägarstruktur förändrades.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • bryta kvistar eller grenar, skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • göra upp eld,
 • framföra fordon eller rida,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området för t.ex. turism och undervisning,
 • utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: Domänreservat 1959 samt naturreservat 1999

Storlek: 3,2 ha

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län