Normyrarna

Många av de gamla tallarna är 200-300 år gamla och bär spår efter tidigare bränder. Med undantag av små arealer är området i stort opåverkat av skogsbruk sedan den senaste branden 1868.

Myr med ett mindre område med öppet vatten i.

Reservatet bildades för att bevara ett myrkomplex och en naturskogsartad barrskog med höga naturvärden i form av död ved, gamla grova träd samt växt- och djurarter som är knutna till sådana livsmiljöer.

Djur och växter

På myren växer ängsnycklar, snip, strandlummer samt Värmlands nordligaste fynd av brunag. Våtmarkerna är mycket fågelrika med arter som gulärla, trana, enkelbeckasin, gluttsnäppa och storspov.

Anordningar

Vid parkeringen finns en informationstavla. Nära intill finns en iordningställd grillplats med utsikt över Bäckelbergstjärnen.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • sätta upp plakat, tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 61 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text