Nordsjöskogen

Nordsjöskogen har en rik flora av mossor och lavar med förekomst av flera sällsynta och hotade arter.

Vatten rinner i stenigt vattendrag omgivet av skog.

Vackert vattendrag vid Nordsjöskogens naturreservat. Foto: Dan Mangsbo

Reservatsområdet består av gran- och tallnaturskogar. Norra delen
domineras av granskog och präglas framförallt av gransumpskog.
Granbestånden har stort inslag av grova björkar samt enstaka aspar, gråalar, klibbalar och sälgar. På sina ställen är skogen relativt tät och självgallring sker. Inslaget av döda eller döende träd samt grova granlågor är stort i norra delen. Stubbar efter tidigare plockhuggning finns framförallt i kanten mot torrare mark. I södra delen är skogen talldominerad och på sina ställen brandpräglad. Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Bland flera lavar kan nämnas kortskaftad ärgspik, liten spiklav, brunpudrad nållav, norsk näverlav, violettgrå tagellav och dvärgbägarlav. Vedsvamparna representeras bland annat av doftskinn, stjärntagging, kötticka, gräddticka och ullticka.

Djurlivet omfattar ett flertal arter som är beroende av gammal, naturskogsartad barrskog. Tjäder och järpe skräms ofta upp under promenad i reservatet. Duvhök har häckat i området och den rika tillgången på döda och döende träd gynnar spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett. Av större djur finns älg och troligtvis uppehåller sig även björn i trakten, då både spår och spillning hittats under besök.

Trädstam med lunglav. 

Trädstam med lunglav. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • samla in eller skada ryggradslösa djur,
 • gräva upp kärlväxter eller samla in mossor,
 • lavar och vedsvampar,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
  buskar,
 • framföra fordon,
 • medföra husdjur som inte hålls kopplat,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området för turism,
  undervisning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001 och utökat 2017

Storlek: 64 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län