Nordbyberget

Hyperitberg rikt på kärlväxter, landsnäckor och fåglar.

Nordbyberget på hösten.

Vy över Nordbyberget. Foto Fredrik Wilde.

Förekomsten av hyperit i berggrunden ger förutsättningar för ett högt mark-pH och en värdefull flora.

Reservatet bildades för att bevara en del av ett hyperitberg med naturliga vegetationstyper samt hotade växter och djur. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

I reservatets övre delar växer tallar med en ålder av över 200 år. Längre ner i granblandskogen ökar inslaget av bl.a. gråal, asp, lönn och sälg. Hyperitberggrunden avspeglas i den varierade och skyddsvärda floran med arter som svartbräken, hällebräken, getrams, springkorn, trolldruva, blåsippa, sötvedel, skogstry samt hassel.

Till fågellivet bidrar bland annat järpe, större hackspett, spillkråka, stjärtmes, gärdsmyg, nötväcka och härmsångare. På Nordbybergets sluttningar finns även en rik snäckfauna.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bryta grenar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar
  • gräva upp eller plocka växter. Förbudet gäller såväl blom­växter som sporväxter (mossor, svampar, lavar)
  • framföra motordrivet fordon

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med reservatsförvaltaren.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 2,5 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län