Munkmossarna

Munkmossarna är ett stort, relativt orört och mångformigt mossekomplex med höga ornitologiska värden

Mellan skogen och myren finns ett blött laggkärr.

Laggkärr vid Munkmossarna. Foto Jenny Sander.

Munkmossarna är ett stort mosaikartat mossekomplex som domineras av excentriska, sluttande och svagt välvda mossar medan topogena kärr förekommer i mindre omfattning. Flera av mossarna är gölrika. Mest påtaglig är gölförekomsten på den näst nordligaste mossen samt den näst sydligaste mossen. Mellan gölarna förekommer ofta tallbevuxna strängar. Kantskog förekommer av och till kring mossarna. I området finns vidare ett flertal tjärnar och bäckar.

Områdets natur- och skyddsvärden består i ett stort, relativt orört och mångformigt mossekomplex med höga ornitologiska värden. I landets myrfågelinventering klassades Munkmossarna till den högsta värdeklassen. Vidare klassas Munkmossarna till högsta naturvärdesklass i länets våtmarksinventering och är även utpekat som Natura2000.

Djur och växter

I området häckar ett flertal fågelarter som är utpekade i fågeldirektivet. Smålommen är en flyttfågel som häckar i små, fisktomma myrgölar med små gungflyholmar och med flacka gungflyartade stränder.

Tranan är en flyttfågel som häckar på våta myrmarker, ofta omgärdade av sumpskog eller vatten för att boet ska vara oåtkomligt för marklevande rovdjur.

Ljungpiparen häckar på den öppna myren och kräver generellt öppen areal på mer än 30 hektar.

Grönbenan häckar på den fuktigare gräs- eller starrbevuxna delen av myren.

Slagugglan häckar i ihåliga träd, framförallt skorstensstubbar av tall. Jakten sker över öppen mark såsom myrar och hyggen.

Pärlugglan påträffas oftast i gränsområden till hyggen eller större myrar.

Orren förekommer på myrar och myrarnas närmaste omgivningar samt på tidiga successioner efter hyggen och skogsbränder. Den öppna myren utgör ofta spelplats för tupparna om våren.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • framföra motordrivet fordon,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att

  • genomföra tävlings-, läger- eller turistverksamhet eller liknande,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: Ca 568 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text