Millesviks skärgård

Utmed Värmlandsnäs sydvästra kust ligger närmare 200 öar, holmar och skär som tillsammans bildar Millesviks skärgård.

Låga skär.

Vy över skärgården. Foto Gunnar Lagerkvist..

Mycket stor del av öarnas yta utgörs av hällmarker med mer eller mindre lavpåväxt. Mager hällmarkstallskog växer på många av öarna. Genomgående höjer sig skärgårdens öar obetydligt över Vänerns yta.

Reservatet bildades för att bevara några skärgårdsmiljöer, i första hand med hänsyn till de naturvetenskapliga, men även till de landskapsestetiska och kulturhistoriska värdena. Ändamålet är även att i den mån det inte strider mot bevarandeintressena säkerställa allmänhetens friluftsliv. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Inom reservatet finns sammanlagt sju gravrösen eller röseliknande stensättningar.

Djur och växter

Fågellivet inom området är av betydande intresse. Inslaget av marina arter är påtagligt. Bland annat häckar grågås, roskarl, havstrut, silltrut och silvertärna i reservatet. Storlom häckar och kan ses dyka efter fisk på fjärdarna. Av rovfågel är fiskgjuse och lärkfalk karaktärsfåglar i skärgården.

På den 60 hektar stora Bärön finns inslag av ovanligare växter såsom hässlebrodd och myskmadra. Även ovanligare svamparter är funna på ön.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet t.ex. genom närgången fotografering eller varaktig vistelse nära boplats,
 • på land medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld annat än på (av reservatsförvaltaren) anvisad och särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats. Observera att vid speciella väderleksförhållanden kan totalt eldningsförbud tillfälligt utfärdas av länsstyrelsen.
 • framföra motordrivet fordon på öarna,
 • tälta mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • förtöja båt eller husbåt längre tid än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande.

För att skydda häckande fåglar har sammanlagt 15 områden – grupper med små holmar och skär samt delar av större öar – belagts med landstigningsförbud under tiden 1 april-31 juli. Två större områden i centrala delen av skärgården skyddas genom landstigningsförbud under tiden 1 april-30 september.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: ca 8 000 hektar varav landareal ca 250 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text