Märramyren

Stort och mångforming våtmarkskomplex i nordvästra Värmland

Ett skidspår löper längs skogskanten. Snön gnistrar vit.

Vintervy. Foto Helena Malmestrand.

Märramyren är beläget i norra finnskoga socken, i nordvästra hörnet av Värmlands län. Tittar man på en karta så inser man snabbt att här lever det finska arvet kvar då många av bergen och myrarna har finska namn. Byarna i närområdet har i de flesta fall ett finnhemman som ursprung som tex. Bastuknappen som är en översättning av det finska Saunan nuppi.

Naturreservatet Märramyren är ett av länets största, formellt skyddade, våtmarksområden. Naturen är mycket variationsrik. De öppna myrarna övergår i skogsklädda fastmarksholmar i en vacker mosaik, vilket skapar stora arealer brynmiljöer som i sig själva är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden. För besökaren kan Märramyren ha olika karaktärer beroende bl. a. på när man besöker området. Under barmarksperioden så kommer upplevelsen kräva ansträngning då myrarna är blöta och tunggådda, men ett rikt fågelliv samt stora hjortronmyrar gör det hela värt det. Området bör verkligen besökas en kall och solig vårvinterdag med skarsnö, då man med ett par skidor på fötterna kan ”flyga” fram över myrarna och njuta av vyerna. Tack vare att Märramyren ligger på en höjdplatå så finns det möjligheter till fikaplatser med utsikt, ända bort mot dalafjällen till och med.

Naturreservatet Märramyren ingår i länets myrskyddsplan samt är utpekat i EU: nätverk för skyddad natur, Natura 2000.

Djur och växter

Naturreservatet Märramyren är ett mycket stort och mångformigt våtmarkskomplex. Myren domineras av topogena och soligena kärr, samt öppna mossar av nordlig typ. Här finns även strängflarkkärr, tallklädda mossar av nordlig typ och sumpskogspartier. Vegetationen är övervägande fattig, medan mellankärr förekommer i mindre omfattning.

Märramyren bildar en mosaik tillsammans med fastmarksholmar som domineras av barrblandskogar med relativt stort lövinslag.

I området häckar ett flertal fågelarter som är utpekade i fågeldirektivet, bredkantad dykare, smålom, tjäder, trana, ljungpipare, grönbena, spillkråka, tretåig hackspett och orre.

I områdets naturskogar återfinns en mängdkryptogamer, både signalarter och arter upptagna på den nationella rödlistan, vilket indikerar att dessa skogar fått stå orörda under lång tid. Märramyren är även ett av de områden i länet med störst förekomst av den rödlistade laven varglav.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående
    eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
  • tippa eller anordna upplag.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: Ca 2026 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län