Markbackarna

Skogens struktur och förekomst av brandstubbar vittnar om att skogslandskapet i och omkring Markbackarna präglats av skogsbränder.

Granskog med blåbärsris på marken. På stammen av en av granarna har det tretåiga hackspetten hackat ringar.

Hänglavsrik granskog. Foto Fredrik Wilde.

Reservatet bildades för att bevara ett naturskogsartat skogs- och myrområde samt livsmiljöer för skogslevande arter som hackspettar, mossor, lavar och svampar.

Djur och växter

Sommartid har gulärla, skogsnäppa och tornfalk setts på myren. Av hotade arter har norsk näverlav, tretåig hackspett och doftskinn noterats i reservatet.

När en tall överlever en skogsbrand vallar den in brännskadan och det blidas ett s.k. brandljud.

Brandljud i tall. Foto Fredrik Wilde.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • medföra hund som inte hålls kopplad,
  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka växter, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon utanför befintlig skogsbilväg,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 80 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text