Måns-Olasberg

Här har människans brukande av markerna pågått länge och skapat variation och artrikedom.

Träbänk på utsiktsplats på toppen av Måns-Olasberg.

Utsikt mot väster från Måns-Olasberg. Foto: Jan Wirtberg.

I områdets brukade delar finns kulturspår i form av svedjebruk, odlingsrösen, slåttermarker och ängsväxter. Medan naturskogens många störningskänsliga arter har överlevt i de mer otillgängliga delarna.

Från gårds­tunet är utsikten söderut milsvid.

Naturreservatet bildades för att bevara och vårda en örtrik, lövrik grannaturskog, en skogstyp som idag är mycket ovanlig. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

I naturreservatet finns gamla träd och döda stammar i olika nedbrytningsstadier som gynnar allt från mossor, svampar och lavar till insekter och fåglar. Här trivs lunglav, skrovellav, ullticka, veckticka och den nordliga högörten fjälltolta.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och snäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon, förutom på befintlig skogsbilväg och vid terrängtransport av fälld älg, förutsatt att spårbildning ej sker.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 73 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text