Malbäckskölen

Malbäckskölen ligger i Värmlands finnbygd. Det är sannolikt att området förr använts till skogsbete, myrslåtter och transport till sätrar.

Kärret lyser gult mellan skogspartierna.

Blåtåtelkärr. Foto: Anita Andersson.

Skogen på moränåsar i myren är brandpräglad och innehåller gott om gamla tallar och lövträd, medan skogen på bergssluttningen till stora delar är källpåverkad ängsgranskog med förekomst av högörter som fjälltorta och kransrams.

Reservatet bildades för att bevara och vårda en värdefull skog-myrmosaik, med skogbevuxna moränåsar, fuktpräglade granskogar och våtmarker.

Djur och växter

Inom reservatet har hittills 12 rödlistade arter noterats, alla knutna till gamla träd eller död ved. Exempel är gränsticka och doftskinn, knutna till död granved, och violettgrå tagellav, som företrädesvis växer på gamla senvuxna granar och björkar.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 130 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text