Makkaraberg

År 2001 brann det på Makkaraberg

Brända träd.

Spår efter branden. Foto: Johan Bohlin.

I dagens skogar är brandfält en bristvara. Många insekter och växter är beroende av brända träd och markytor eller den lövträdsdominerade skog som kommer upp efter brand. 2001 utfördes därför en hyggesbränning i reservatets västra del. Växtligheten har därefter fått utvecklas fritt.

Reservatet bildades för att bevara och vårda en naturskog med äldre lövträd och död ved som gynnar många arter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Här trivs tretåig hackspett, korallrot, lunglav och trådbrosklav.

Anordningar

En vändplan fungerar som parkeringsplats. Den ligger i östra kanten av reservatet. Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla. En markerad ledslinga på 1,5 km utgår från parkeringsplatsen.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • plocka eller gräva upp växter, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • fånga eller skada djur eller deras bon, lekplatser eller ägg,
  • medföra husdjur som ej hålls kopplad,
  • framföra motordrivet fordon (undantag för uttransport av större villebråd vid jakt),
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • skada eller ta bort levande eller döda buskar eller träd. Detta gäller både liggande och stående stammar.

Utnyttjande av området för organiserad undervisning, naturturism eller naturvetenskapliga undersökningar får endast ske efter samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 35 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text