Lisselberget

Skogen har brunnit vid flera tillfällen. På vissa stubbar finns spår efter fem olika bränder.

Utsiktsbild över skogslandskap.

Vy Lisselberget

Reservatet bildades för att bevara gammal, naturskogsartad barrskog. I reservatet finns många döda träd, både liggande - lågor - och stående - torrakor. I norra delen finns några riktigt gamla, grova tallar som fortfarande lever.

Djur och växter

Lisselberget är den första fyndplatsen i Värmland för flera sällsynta vedlevande insekter, t ex robust mögelbagge. Många andra rödlistade arter har också hittats i området, t.ex. broktagel och gräddporing.

Tjäder, spillkråka och tretåig hackspett observeras regelbundet i området och har man tur kan man även få se gråspett och lavskrika.

Anordningar

I dagsläget finns inga besöksanordningar i reservatet. Nordvärmlandsleden, markerad i gult på kartan, passerar väster om reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, samt död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 281 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text