Låssbyn

Västvärmlands kanske mest asprika skogsbestånd.

Barrskog med döda träd.

Sumpskog. Foto: Johan Bohlin.

Reservatet utgörs till stor del av drygt 100 år gammal granskog med inslag av lövträd, främst asp. Många av asparna är murkna eller toppbrutna och har gott om tickor på stammen. Hela området sluttar svagt åt väster och genomkorsas i nord-sydlig riktning av flera skarpt nedskurna sprickdalar som skapar variation i skogen. På dalbottnarna finns små kärr, samt sumpskogar med klibbal, björk och gran.

Reservatet bildades för att bevara gammal, lövträdsrik barrnaturskog med en god förekomst av död ved och en hög andel lövträd.

Djur och växter

Området hyser fem rödlistade arter: brunpudrad nållav, lunglav, stor aspticka, koralltaggsvamp och tretåig hackspett. Dessa arter är knutna till lövträd, främst gammal asp.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 67 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text