Långåsberget

Skogen har i princip stått orörd sedan den senaste skogsbranden 1868.

Bild på trädstammar av tall och gran. På den närmsta stammen finns en vit snöstjärna och ett vitt band påmålat.

Reservatsmarkering på trädstam. Foto Per Gustafsson.

Reservatet utgörs till stor del av gammal brandpåverkad barrskog med flerhundraåriga överståndare av tall. I hela området finns gott om död ved, av såväl stående som liggande torrträd.

Reservatet bildades för att bevara den gamla barrskogen, gynna de gamla tallarna och solexponerad, död tallved samt skapa lämpliga livsmiljöer för vedlevande skalbaggar.

Djur och växter

Långåsberget hyser ett flertal sällsynta arter som skrovellav, lunglav, violettgrå tagellav, slaguggla och gråspett.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 14 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text