Lämpenshålan

Här kan man se länets största dödisgrop. Lämpenshålan har uppmärksammats för sina ovanligt stora nivåskillnader.

Stig genom tallskog. Foto Eva Nohlgren.

En markerad led för besökarna till Lämpenshålans botten.

Från ”hålans” botten till vägen är nivåskillnaden ca 30 meter. Diametern är ca 200 meter. Lämpenshålan bildades vid den senaste inlandsisens avsmältningsskede för ca 10 000 år sedan. Dödisgropen är en kraterliknande fördjupning efter isberg som legat inbäddat i sanden. På åsens sluttningar finns spår av tidigare strandlinjer från skeden i Vänerbäckenets landhöjning.

Reservatet bildades för att bevara åsavsnittet som geologisk bildning.

Djur och växter

Fågellivet är ganska artfattigt, men större korsnäbb, nattskärra, taltrast och trädpiplärka är fåglar som finns i området.

Vegetationen består av torr tallhed med gles högstammig tallskog, där marken är täckt av mossor och lavar. Ett frodigt risskikt av blåbär, lingon, kråkbär, ljung och mjölon täcker marken.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • ställa upp hus- eller släpvagn,
  • bedriva täkt av lavar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 23 hektar

Markägare: Karlstad kommun och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län