Krokstadön

Naturreservatet bildades för att skydda de lövträdsrika öarna och branta barrskogssluttningarna i östra delen av sjön Värmeln. Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna, gamla tallar, samt att det finns byggnader med lokal historik.

Vy från vatten, Krokstadön. Foto Linda Stöberg

På en av öarna, Krokstadön, finns byggnader med lokal historik. Naturreservatet ligger i både Arvika och Kils kommun och gränsar dessutom mot Grums kommun.

Större delen av det 929,1 hektar stora reservatet utgörs av vatten och 211,5 hektar av området är skogsmark.

Djur och växter

Området har länge varit känt för sin vackra natur och höga naturvärden. Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna, vilka är viktiga för många arter som till exempel skogsduva och olika insekter samt lavar, mossor och svampar. Det finns också gamla tallar som är viktiga för häckande fåglar och insekter som raggbock och reliktbock.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och
    omkullfallna träd, och buskar
  • ramföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling)
  • elda ute på öarna annat än på anvisad plats
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området,
    samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: drygt 929 hektar

Markägare: Privat, Staten, Kyrkan

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län