Krokolaknölen

Naturreservatet, som hör till Torsby kommun, har ett lugn och en stillhet som är svår att hitta både i Värmland och i stora delar av södra och mellersta Sverige.

Skog i kanten av myrmark.

Det nästan 500 hektar stora området har en av länets största sammanhängande arealer av gammal och naturlig skog. Området runt Krokolaknölen är väldigt kuperat och präglas av markerade bergryggar. I dalgångar och svackor mellan de skogsklädda höjdryggarna finns långsmala öppna myrar. Stubbar från tidigare skogsarbete finns också här och var, men efter vad man kan se så har sentida avverkningar varit begränsade.

Naturvärdena som är kända från området är i huvudsak knutna till de gamla granskogarna. De ofta glesa och ganska lågvuxna skogarna med gott om toppbrutna träd domineras av 110 – 160 år gammal granskog med knotiga träd, gott om död ved och ett påtagligt inslag av gamla björkar.

Reservatet bildades för att behålla områdets mosaik av myrar och äldre barrskog intakt samt bevara den värdefulla livsmiljön grandominerad naturskog och dess typiska arter och strukturer. Syftet är även att bibehålla områdets tystnad och vildmarkskaraktär.

Djur och växter

Till karaktärsarterna för området hör lavarterna violettgrå tagellav, norsk näverlav och broktagel. Näverlav och broktagel finns i ovanligt rik förekomst på gamla knotiga björkar och granar i området.

Här trivs också tretåig hackspett, tjäder, lavskrika och dalripa.

Anordningar

Parkering sker på vändplanen vid vägens slut. Observera att vägen är bommad vid tjällossning.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. insekter, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra motorfordon.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 488 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text