Knappnäs

Den värdefulla naturmiljön vid Knappnäs skapas genom Klarälvens påverkan.

Lövdominerad skog med hög artrikedom

Ledmarkering genom lövdominerad skog med hög artrikedom.

Knappnäs bildades troligen genom ett älvgenombrott för 300-500 år sedan. Efter älvgenombrottet anslöt Knappnäs till de två ursprungliga näsen, Stärnäs och Lillängen. Dessa landområden, tillsammans med den nästan helt avsnörda korvsjön Loken, utgör det nuvarande näset.

Delar av området översvämmas årligen och det bildas ansamlingar av sediment på näsets södra sida. Variationerna i vattenståndet ger upphov till strandängar och en lövdominerad skog med hög artrikedom.

Reservatet bildades för att bevara områdets lövskogar, strandängar och öppna sandytor samt de djur- och växtarter som förekommer i området och deras livsmiljöer. Området bevaras också för att skydda de ytformer och geologiska processer som karaktäriserar Klarälvdalen. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

De fuktiga lövskogarna av gråal, hägg och olika salix-arter med rik tillgång på äldre träd och död ved, ger förutsättning för en speciell fauna och flora. Den strandnära floran och faunan är även den rik med drygt 200 arter av kärlväxter, lavar och svampar. Sedimenten som samlas på näset ger tillgång till miljöer som är viktiga för insekter som kräver fria sandytor samt för arter med låg förmåga att konkurrera t.ex. den hotade ävjepilörten.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar samt död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon,
  • göra upp eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 22 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län