Kesebotten

Det rika inslaget av grova lövträd och död ved gör att området hyser ett stort antal arter som annars är hårt trängda i dagens skogslandskap.

Skogstjärn.

Utsikt mot tjärn. Foto Jenny Sander.

Varje gammelskog bär prägel av sin historia. I naturreservatet Kesebotten är det framförallt elden och människan som påverkat skogen. Området utgörs till del av gammal barrskog med ganska liten påverkan av modernt skogsbruk, men med tydliga spår av ett flertal äldre bränder. Delar av Kesebotten har dock varit föremål för mer eller mindre omfattande skogsbruksåtgärder. Dessa delar ska restaureras till mer naturskogslika för hållanden. Det innebär att förrådet av död ved i alla former skall ökas, liksom andelen gamla och grova träd samt att en utveckling mot skiktade och olikåldriga bestånd med luckor i krontaket skall gynnas.

Reservatet bildades för att bevara områdets naturskogskvaliteter och ett flertal hotade arter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. EU:s Life-Nature-fond har delfinansierat information och skydd av detta Natura 2000-område. Inom området finns även lämningar efter gamla sätrar.

Djur och växter

En skogsbrand resulterar i död ved och ofta i ett rikt uppslag av lövträd – en lövbränna. Det rika inslaget av gamla grova aspar, som därför här finns i skogen, samt den döda veden ger livsförutsättningar för ett stort antal hotade arter. Exempelvis har flertalet av Sveriges hackspettar påträffats i området. Bland insekter som förekommer i asparna kan nämnas den vackra gröna aspvedbocken.

Här finns även en koncentration av hotade arter som föredrar fuktiga och skuggiga miljöer, varav många tyder på en lång skoglig kontinuitet. Den typen av miljö karaktäriseras av ett artrikt bladlavsamhälle med riklig förekomst av västlig njurlav, lunglav och skrovellav. Här finns också hotade arter som grynig gelélav och blylav.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • medföra hund eller katt som inte hålls kopplad,
 • framföra fordon eller rida,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
 • bryta kvistar eller grenar, skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved som torrträd eller torrgrenar,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • göra upp eld,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat nyttja området (turism, undervisning mm),
 • utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 192 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text