Kärrholmen

På Kärrholmen finns goda naturhamnar och attraktiv friluftsmiljö.

Solig dag med glittrande vatten. På land kämpar en liten tall i en spricka i hällarna.

Hällar på västsidan av Kärrholmen. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Kärrholmen är en flack skogsbeklädd ö belägen mitt i Sätterholmsfjärden mellan Jäverön och Arnön. Ön består i grova drag av ett centralt parti med tre uddar i olika riktningar. De två uddarna i norr erbjuder goda naturhamnar och den västra sidan har attraktiva solklippor. Den södra udden täcks huvudsakligen av en mager hällmarkstallskog medan de två norra uppvisar en mer varierande vegetation.

Vegetationsklädda strandvallar förekommer lite varstans på ön. En kort men väl markerad moränrygg med nord sydlig sträckning uppträder på den nordvästra ön.

Reservatet bildades för att bevara ett område med starkt varierande naturförhållanden och avsnitt med speciell betydelse för växt- och djurliv samt en attraktiv friluftsmiljö.

Solen silar genom lövträd som växer i kanten av vassbälte ut mot Vänern.

Träden silar solljuset nära sjön. Foto: Liv Lötberg.

Djur och växter

Den näringsrika berggrunden ger upphov till en rik kärlväxtflora med krävande arter såsom svartbräken, stinknäva och stinksyska. På grund av den omväxlande topografin och geologin har även kryptogamfloran flera inslag av sällsynta lavar, mossor och svampar.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet genom närgången fotografering av fågelbo eller motsvarande,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld annat än på anvisad och särskilt iordningställd plats,
 • framföra terränggående motordrivet fordon,
 • under längre tid än två dygn tälta, förtöja eller på annat sätt ockupera strandområde,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt.

Vetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med reservatsförvaltningen.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1978

Storlek: 60 hektar

Markägare: Kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län