Kampåsen

Reservatet är rikt på våtmarker av olika slag. I östra delen av området finns en liten tjärn, där större vattensalamander trivs.

Skogsparti, Kampåsen. Foto: Johan Bohlin

Naturskogen i Kampåsen. Foto: Johan Bohlin

Reservatet utgörs till stor del av gammal brandpåverkad barrskog med flerhundraåriga tallar över en yngre grangeneration. Solexponerade stammar är mycket viktig livsmiljö för många insekter.

Reservatet bildades för att bevara gammal barrskog samt gynna områdets gamla och döda tallar. Även livsmiljöerna för större vattensalamander ska bevaras. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 39 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län