Järnskogsfjället

Stora nederbördsmängder och inflöde av fuktig luft ger sprickdalarna en alldeles speciell karaktär och här förekommer vissa arter som man annars får söka i det norska fjordlandskapet.

Höstbild med tall och björk.

Vy. Foto Anita Andersson.

Reservatet ligger i ett varierat, dramatiskt kuperat landskapsavsnitt på 220 – 300 meter över havet, och består av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med kraftiga branter både åt öster och väster och inne i området, samt i sydost, västkanten av ytterligare ett höjdparti. Skogen består av stora arealer brandpräglade hällmarker med undertryckt, senvuxen gran, branter rika på lövträd, främst asp, granskogar med ställvis stort inslag av grova lövträd, i bäckdråg långsträckta klibbalsumpskogar och flera sjöar, tjärnar och myrar.

Högstubbe med tickor och liggande döda granar.

Död ved. Foto: Anita Andersson.

Största delen av det föreslagna reservatsområdets skogsbestånd har beståndsåldrar mellan 100 och 155 år.

Naturreservatet Järnskogsfjället bildades för att bevara och återskapa den värdefulla livsmiljön lövrik barrnaturskog med död ved och gamla grovbarkiga löv- och barrträd. Syftet är även att bevara och gynna typiska växter och djur, däribland fågelarterna tretåig hackspett och tjäder, insekten större flatbagge och mossarterna grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Djur och växter

De största bevarandevärdena är: sumpiga sprickdalar, med sin fuktpräglade flora där exempelvis norsk näverlav och grynlav tillhör de exklusiva arterna. exponerad, nyligen död ved av gran, med förekomst av exempelvis skalbaggen större flatbagge, branter med skuggade lodytor och rasbranter, både väst- och östvända, med rik mossflora med bland andra den rödlistade, rundfjädermossan, många signalarter och flera i regionen sällsynta arter, grov död ved i fuktiga och skuggiga lägen, med skyddsvärda arter som den rödlistade vedtrappmossan och den fridlysta gröna sköldmossan. Området är viktigt för tjäder och flera hackspettsarter, bland annat den hotade tretåiga hackspetten.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved, såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • medföra ej kopplad hund.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 251,5 ha

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län