Jan i Myren

Här lever större vattensalamander.

Tjärnen Jan i Myren är omgiven av myrmark och i bakgrunden reser sig skogbeklädd höjd.

Liten tjärn med omgivande myr. Foto Sven-Åke Berglind.

Jan i Myren är ett litet område på strax under 2 hektar med naturskog som domineras av gran på en svag sluttning.

Naturreservatet Jan i Myren bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefull naturmiljö. Reservatet ska också bidra till att bevara livsmiljöer som är lämpliga för större vattensalamander Triturus cristatus. En del av reservatet ”Tjärnar vid Jan i Myren”, ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och det är här som större vattensalamander lever.

Att bevara området är viktigt för att den större vattensalamandern ska kunna fullfölja sin livscykel, både på land och i vatten. Detta uppnås genom att skogsmark och övriga naturtyper med dess flora och fauna utvecklas fritt utan yttre påverkan. Genom reservatsbildningen bevaras också en gammal grandominerad barrnaturskog med viktiga strukturer så som döende och döda träd samt död ved.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar,
  • samla in eller skada grod- och kräldjur,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: ca 1,9 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län