Ivana

Här är luftfuktigheten mycket påtaglig vilket inte minst syns på granarnas lavbeklädnad.

Skog på hög höjd blir gles och lågväxt.

Höghöjdsgranskog. Foto Johanna Malmgren.

Ivana är en brandrefugie vilket innebär att området inte brunnit på mycket lång tid. Det märks framförallt på toppområdets norra skogsbestånd. Området ligger på hög höjd ca 500-600 meter över havet.

Reservatet bildades för att bevara en naturskog med hög artrikedom och för att skydda ett av landets största bestånd av långskägglav. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Ivana är finska och minner om den tid då finska invandrare levde och bröt mark i nordvästra Värmland. Fortfarande kan man i trakterna se spåren efter bebyggelse och inägor som brukats under lång tid.

Hjortron på myr.

Hjortron. Foto Dan Mangsbo.

Djur och växter

Förutom sällsynta lavar, finns här även utrotningshotade mossor och svampar. Typiska norrlandsfåglar som tretåig hackspett, lavskrika, fjällvråk och dalripa finns tillsammans med de på våra breddgrader mer vanliga orre och tjäder.

Frodigt grön lav på björkstam.

Lunglav på björkstam. Foto Dan Mangsbo

Anordningar

Vid parkeringen och reservatsgränsen finns en informationsskylt. Fram till och igenom reservatet går en markerad stig som efter några km når fram till naturreservatet Gartosofta.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom att t.ex. uppehålla sig vid bo
  • släppa lös hund eller annat husdjur (undantag dock för tillåten jakt),
  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp öppen eld,
  • tälta.

Organiserat utnyttjande av området för t.ex. turism, undervisning eller naturvetenskapliga undersökningar skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982, reviderat 2013

Storlek: 75 hektar

Markägare: Bolag, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län