Huskeberget

Namnet till reservatet kommer från torpet Huuskola som upptogs redan på 1600-talet. Torpet är borta men historier om tidigare ägare och användning finns kvar, bland annat om den store björnjägaren Huske-Per.

Skylt om Husketorpet (Huuskola) 

Skylt med kulturhistoria. Foto Laura Hedberg.

Naturreservatet Huskeberget bildades för att bevara ett sammanhängande naturskogsområde med fuktpräglad grandominerad naturskog.

 

Djur och växter

Många arter som finns i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Stora delar av Huskebergets sluttning har ett ymnigt bottenskikt av vitmossor och flera partier kan betecknas som sumpskog.

Norsk näverlav förekommer i ganska riklig omfattning inom området. Den trivs på grövre grenar på gamla granar. I Värmland finns artens huvudutbredningsområde i Sverige varför länet har särskilt ansvar att bevara områden där norsk näverlav förekommer.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 30,1 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län