Hultberget

Längs sluttningarna mot Joholabäcken växer äldre granskog och området är väl värt ett besök.

Bäckfåran är full av stenar och fallna träd.

Genom skogen går en stor bäck. Foto Elin Nystrand.

Hultberget ligger i den del av Värmland som utgör kärnan av den värmländska finnskogen, som befolkades av migrerande svedjebönder under 1600-talet. Landskapet är kuperat och från de många bergstopparna ses blånande berg som fyller upp horisonten.

Skogen består till stor del av granskog på intermediära till näringsrika marker då området delvis berörs av ett stråk med hyperit. Skogen är flerskiktad och olikåldrig och från sluttningen rinner flera mindre bäck- och källdråg med järnhaltigt vatten. I Joholabäcken som rinner genom delar av naturreservatet återfinns en gammal kvarnlämning och även bäverdämmen som genom sin dämmande effekt hjälp till att skapa en stor mängd död ved längs bäcken.

I den nordvästra delen gränsar naturreservatet mot kulturreservatet Juhola Finngård. Själva gården Juhola är en av länets bäst bevarade finngårdar.

Djur och växter

Naturvärdena i området är knutna till granskogen, som är rik på döende och död ved. Det förekommer mängder av kryptogamer, såsom mossor, svampar och lavar. Spår av den tretåiga hackspetten ses som pärlband på grannstammarna och i bäcken finns en liten mossa vid namn Timmerskapania, som endast återfinns på ett fåtal platser i Sverige.

Anordningar

Parkering vid Kulturreservatet Juhola finngård. Stig går genom naturreservatet upp till Hultberget.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: Ca 27 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text