Horsstomyren-Storberget

En ovanlig myr med ett rikt djurliv och sällsynta växter där grangrenarna är draperade av skägglika hänglavar och fallna trädstammar är övervuxna av mjuka mossmattor.

Ge dig ut på en snöskovandring, arrangerad av Långberget. Foto: Långberget

I naturreservatet Horsstomyren-Storberget kan du vandra genom Storbergets mångskiftande barrskogar, där grangrenarna är draperade av skägglika hänglavar och fallna trädstammar är övervuxna av mjuka mossmattor.

Du kan också besöka den formrika Horsstomyren med sluttande kärr, gölartade lösbottnar och myrpartier med strängar och flarkar.

Reservatet är skyddat för att bevara myrkomplexet och barrnaturskogen med sina strukturer och växt- och djursamhällen, samt att göra området tillgängligt för besökare. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Vårvinter i Horsstomyren

Djur och växter

Variationen av naturtyper i reservatet gör att många olika arter finns här. På myren växer till exempel ängsnycklar, gräsull, kärrull, dvärglummer, björnbrodd och snip. Sumpnycklar bedöms i Horsstomyren ha ett av länets största bestånd. Den fridlysta varglaven finner man på döda tallar i myrens nordvästra del. Till myrens mer märkbara fågelliv hör trana, gluttsnäppa, grönbena och skogssnäppa, knipa och kricka.

I den fuktiga skogsmiljön i bergssluttningarna växer ovanliga lavar och svampar på de gamla, senvuxna träden, t ex långt broktagel, violettgrå tagellav, garnlav, lunglav, skrovellav, gränsticka och doftskinn. Lavskrika, tjäder och tretåig hackspett trivs i det obrutna skogslandskapet. Även orre och dalripa finns i området.

De däggdjur som är vanligast är älg, hare och räv, men även mård, lo och björn vandrar i området. 

Anordningar

Från Långbergets Sporthotells parkering finns två olika leder in till reservatet. I reservatet finns en kortare, via Storberget; 4,5 km, och en längre ledslinga, via Storberget och Horsstomyren; 10,2 km. Om man vandrar från Långberget och enbart runt Horsstomyren och åter blir den sammanlagda ledsträckan 5,7 km. Av reservatskartan framgår ledernas sträckning. Lederna är i huvudsak lättvandrade och är mestadels spångade där det är sankmark. Av reservatskartan framgår också på vilka platser som reservatets information finns uppsatt.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området,
  • utan länsstyrelsens tillstånd framföra fordon på annat ställe än på markerad skoterled,
  • elda annat än på anvisad plats

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2000 Horsstomyren, utökat 2011 till Horsstomyren-Storberget

Storlek: 459 hektar

Markägare: Privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län