Höljberget

Det är en upplevelse att bege sig till en naturskog som Höljberget. Bergets krön ligger på 540 meter över havet och sluttar starkt mot öster ned mot vattendraget Höljan.

Översilad mark framför barrskog.

Barrskog i sluttning. Foto Johanna Malmgren.

I området, som räddades i sista stund undan avverkning vintern 1994-95, finns många gamla träd som är ca 100-150 år eller äldre. Reservatet bildades för att bevara ett naturskogsområde med karaktäristisk vegetation och en rik flora av mossor, lavar och svampar. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Smal remsa av öppen skog som bildats genom att träd fallit.

Glänta med omkullfallna träd i sluttning. Foto Fredrik Wilde.

Djur och växter

I reservatet möter du hänglavsprydda granar och örtrika marker med kransrams, torta och orkidéer som jungfru Marie nycklar, spindelblomster och knärot.

I den branta östsluttningen ligger stora mängder döda träd vilket är en starkt bidragande orsak till den artrika svamp-, lav- och mossfloran. Det finns även en stor andel döda stående träd vilka hyser en mängd spännande insekter. De i sin tur uppskattas bl.a. av hackspettar. Den tretåiga hackspetten har en fristad vid Höljberget och spår av dess födosök syns på mängder av granar i området.

Linnean är en liten skir rosa blomma.

Linnea. Foto Johanna Malmgren.

Närbild på lav.

Norsk näverlav (Platismatia norvegica) på gammal grankvist.Foto: Björn Ehrenrot.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom att t.ex. uppehålla sig vid bo,
  • släppa lös hund eller annat husdjur (undantag dock för tillåten jakt),
  • framföra motordrivet fordon.
  • göra upp öppen eld,
  • tälta.

Organiserat utnyttjande av området för t.ex. undervisning, turism eller naturvetenskapliga undersökningar skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 72 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text