Hästberget

Varierat område med blocksänkor, småmyrar, gransumpskog och frisk skogsmark.

En bred gata av kala stenblock genomkorsar barrskogen.

Blocksänka i barrskog.

Naturreservatet Hästberget utgörs av äldre barrblandskog med talldominerad blockig terräng samt fuktiga mer grandominerade partier. Delar av området är svårframkomligt eftersom det förekommer blocksänkor, täta stavagranspartier samt våtare partier som gransumpskogar, sluttningskärr och småmyrar. I de fuktigare och tätare partier finns rikligt med hänglavar.


Området ligger mindre än tre kilometer från Hästbergssätern och leden från sätern har gått strax öster om reservatsområdet. Området har brandhistorik och det finns gott om brandstubbar.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående
    eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • medföra hund som inte är kopplad.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 47 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text