Håltebyns brandfält

Reservatet kom till efter en skogsbrand 1994.

Branden har bränt av rötter och dödat träd som fallit omkull.

Rotvältor och fallna träd efter brand.

Branden var mycket intensiv och på stora ytor har mineraljorden blottats. De flesta träd fick omfattande skador vid branden, och en stor del av rötterna blev avbrända intill stammen. Detta resulterade i att flertalet träd dog ganska omgående, och de har successivt fallit omkull. 22,5 hektar av reservatets 32 hektar utgörs av bränd mark. Efter en skogsbrand hittar många insekter nya livsmiljöer såsom nydöda brända träd, död ved eller bränd mark. Detta har i sin tur stor betydelse för insektsätande fåglar, till exempel mindre hackspett, tretåig hackspett och gråspett. Nu för tiden brinner det sällan i skogen vilket gör att de brandfält som uppstår blir ytterst värdefulla.

Reservatet bildades för att bevara ett brandfält och arter knutna till ett brandpräglat skogsekosystem och dess livsmiljöer. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. EU:s Life-Nature-fond har delfinansierat information och skydd av detta Natura 2000-område.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo eller lekplatser eller samla ägg,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar,
 • bryta kvistar eller grenar,
 • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • göra upp eld,
 • framföra fordon eller rida,
 • skada eller ta bort naturföremål eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området (turism, undervisning m.m.),
 • utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 32 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text