Guldplatshagen

Löväng med mycket artrik örtflora.

Frodig ängsmark. Foto Liv Lötberg.

Den näringsrika berggrunden med kalk och grönstensförekomster medför att trakten har en rik flora. Den norra delen av reservatet utgörs av ett kalkpåverkat fuktängsstråk med inslag av några torrare delar med kalkpåverkad och hävdberoende ängsvegetation. Den södra delen domineras av ung björkskog.

Reservatet bildades för att skydda och bevara guckusko på en av länets få växtplatser. Guckuskon är som alla Sveriges orkidéer fridlyst. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Lövängen bär en mycket artrik örtflora med arter som brudsporre, tvåblad, smörbollar, slåtterblomma och underviol. Andra hävdgynnade arter är dvärglummer, fältgentiana, darrgräs, hårstarr, jungfrulin och kattfot. En för området sällsynt art som påträffas i fuktstråkets nedre del är trådfräken. Beståndet av guckusko har sedan 1950-talet ökat från c:a 10-15 till c:a 50-300 blommande plantor.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • ta frö, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor, svampar eller lavar,
  • tälta,
  • anordna orienteringskontroller eller liknande.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 2 hektar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län