Granberg

Den varierade miljön i reservatet gör att fåglar och flera sällsynta lavar trivs.

Öppen skogsglänta.

Hela området påverkades av en stor skogsbrand 1868. Efter branden har skogen i stort sett inte brukats alls. Reservatet innehåller gott om död ved i form av gamla, grova skorstensstubbar och stående döda träd, så kallade torrakor.

Den östra delen domineras av gammal, ogallrad, olikåldrig granskog med inslag av riktigt gamla tallar och lövträd. De centrala delarna består till stor del av skogbevuxna myrholmar, sumpskog och myrmarker.

Reservatet bildades för att bevara den gamla barrskogen samt gynna förekomsten av gamla tallar och solexponerad död tallved.

Djur och växter

Granberg hyser en värdefull kryptogamflora, bland annat finns de rödlistade arterna skrovellav, dvärgbägarlav, violettgrå tagellav och norsk näverlav representerade. Bland fåglar märks bland annat tretåig hackspett och tjäder och på Pors- och Rammyren har videsparv, trana och gluttsnäppa häckat.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd och torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: ca 53 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län