Gråberget

Det växer rikligt med lunglav på de grova asparna och på något ställe är det så mycket att man vid fuktigt väder nästan kan luras att tro att man är i en djungel.

 

Skogbeklätt berg som speglas i tjärn. I vattnet syns blad av näckrosor. På bergskanten ser man hur det rasat ner stenar mot sjön.

Gråberget speglar sig i tjärnen. Foto Linda Stöberg.

I huvudsak består området av de två bergen Svartningen och Gråberget. Västbranterna av bägge bergen är skarpa med block och lodytor, likaså delar av nordbranten till Gråberget.

Gråberget har förr haft utkikstorn för brandspaning. Tornet är borta nu, men man har där ändå bra utsikt från delar av reservatet. På de flackare topparna finns flera myrar. Skogen är till större delen hällmarkstallskog, med inslag av gransumpskog. Tallöverståndare är spridda i området och bitvis finns det gott om asp och död ved. En del av reservatet består av gammal naturskog, där det tidigare har brunnit. I en död tall finns spår av fyra bränder.

Naturreservatet bildades för att bevara de värdefulla livsmiljöerna bergbranter och rasbranter, små skogbeväxta sprickdalar med rik kryptogamflora (t.ex. mossor, lavar och svampar) och äldre hällmarkstallskog samt att bevara tillhörande växt- och djursamhällen.

Djur och växter


Reservatets grova aspar bjuder på en rik flora av mossor, lavar och svampar såsom asphättemossa, aspgelélav och stor aspticka. I sumpskogspartierna gynnas lavfloran av den höga och jämna luftfuktigheten. I de branta delarna av reservatet finns en del överhäng och det förekommer rikligt med sipperstråk vilket speciellt gynnar mossfloran. Berggrunden är kalkrik och det finns en kalkgynnad flora med t.ex. blåsippa, svartbräken och trolldruva.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved, såsom liggande ellerstående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • utan länsstyrelsens tillstånd, i näringssyfte, organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökning

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 127 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län