Gockoöarna

Trolskt och storblockigt skogs-myrreservat i en i övrigt hårt brukad skogsmiljö.

Naturreservatet Gockoöarna bildades för att bevara och utveckla biologisk mångfald i ett område med värdefulla skogar och våtmarker. Området består av blockrika skogbeklädda åsar i ett varierat myrlandskap. Skogen är gles och består mest av tall och gran och fast träden inte är äldre än ca 100 år så har den börjat få naturskogskvaliteter genom den pågående självgallringen som skapat och skapar död ved.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • ​samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd, stående eller omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • göra upp eld,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området,
  • samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 64 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län